Gratis versending vanaf 75 euro binne NL*
Vertrou en ervare
Versamel lekker ekstras met jou aankope


Nog geen produkte in jou inkopiemandjie nie.

Algemene voorwaardes

Algemene Voorwaardes

 

Inhoudsopgawe:

Artikel 1 - Definisies

Artikel 2 - Identiteit van die entrepreneur

Artikel 3 - Toepaslikheid

Artikel 4 - Die aanbod

Artikel 5 - Die ooreenkoms

Artikel 6 - Herroepingsreg

Artikel 7 - Koste in geval van onttrekking

Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsreg

Artikel 9 - Die prys

Artikel 10 - Ooreenstemming en waarborg

Artikel 11 - Aflewering en uitvoering

Artikel 12 - Duurstransaksies: duur, kansellasie en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klagprosedure

Artikel 15 - Geskille

Artikel 16 - Bykomende of verskillende bepalings

 

Artikel 1 - Definisies

Die volgende definisies is van toepassing op hierdie bepalings en voorwaardes:

 

 1. Besinningstyd: die tydperk waarin die verbruiker van sy onttrekkingsreg gebruik kan maak;
 2. verbruiker: die natuurlike persoon wat nie optree in die uitoefening van 'n beroep of besigheid nie en wat 'n afstandskontrak met die ondernemer aangaan;
 3. dag: kalenderdag;
 4. Duurstransaksie: 'n afstandsooreenkoms met betrekking tot 'n reeks produkte en / of dienste waarvan die lewerings- en / of koopverpligting oor tyd versprei is;
 5. Volhoubare datadraer: enige manier wat die verbruiker of entrepreneur in staat stel om inligting wat persoonlik aan hom gerig is, op te slaan op 'n manier wat toekomstige konsultasie en ongewysigde reproduksie van die gestoorde inligting moontlik maak.
 6. Herroepingsreg: die moontlikheid vir die verbruiker om die afstandsooreenkoms binne die afkoelperiode te kanselleer;
 7. Modelvorm: die model-onttrekkingsvorm wat die entrepreneur voorsien dat 'n verbruiker kan invul wanneer hy sy onttrekkingsreg wil gebruik.
 8. entrepreneur: die natuurlike of regspersoon wat produkte en / of dienste op 'n afstand aan verbruikers aanbied;
 9. Afstandskontrak: 'n ooreenkoms waarvolgens binne die raamwerk van 'n stelsel vir die afstandsverkoop van produkte en / of dienste wat deur die ondernemer gereël word, tot die sluiting van die ooreenkoms uitsluitlik gebruik gemaak word van een of meer tegnieke vir afstandkommunikasie;
 10. Tegnologie vir afstandkommunikasie: beteken wat gebruik kan word om 'n ooreenkoms te sluit, sonder dat die verbruiker en handelaar terselfdertyd op dieselfde plek is.
 11. Algemene Voorwaardes: die huidige Algemene Voorwaardes van die ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van die ondernemer

David-muntstuk (in die naam van RD van Vugt-David van Vugt);

Besoekadres: Transvaalstraat 5- 3312 EX Dordrecht

Telefoonnommer: +31681285467

E-posadres:

Kamer van Koophandelnommer: 73765759

BTW-identifikasienommer: NL002312698B51

 

As die ondernemingsaktiwiteit onderworpe is aan 'n toepaslike lisensiëringstelsel: die

inligting oor die toesighoudende gesag:

 

As die entrepreneur 'n gereguleerde beroep beoefen:

 • die professionele vereniging of organisasie waaraan hy verbonde is;
 • die beroepstitel, die plek in die EU of die Europese Ekonomiese Ruimte waar dit toegeken is;
 • 'n verwysing na die professionele reëls wat in Nederland van toepassing is en instruksies waar en hoe hierdie professionele reëls toeganklik is.

 

Artikel 3 - Toepaslikheid

 1. Hierdie algemene bepalings en voorwaardes is van toepassing op elke aanbod van die entrepreneur en op elke afstandsooreenkoms en bestellings tussen entrepreneur en verbruiker.
 2. Voordat die afstandsooreenkoms gesluit word, word die teks van hierdie algemene voorwaardes aan die verbruiker beskikbaar gestel. As dit nie redelik moontlik is nie, sal daar voor die sluiting van die afstandsooreenkoms aangedui word dat die algemene bepalings en voorwaardes by die ondernemer besigtig kan word, en dat hulle so spoedig moontlik gratis op versoek van die verbruiker gestuur word.
 3. As die afstandskontrak elektronies gesluit word, in teenstelling met die vorige paragraaf en voordat die afstandskontrak gesluit word, kan die teks van hierdie algemene bepalings en voorwaardes elektronies aan die verbruiker beskikbaar gestel word op so 'n manier dat die verbruiker dit kan doen kan op 'n eenvoudige manier op 'n duursame datadraer geberg word. As dit nie redelikerwys moontlik is nie, sal dit aangedui word voordat die afstandskontrak gesluit word, waar die algemene voorwaardes elektronies gelees kan word en dat dit elektronies of andersins op versoek van die verbruiker gratis gestuur word.
 4. In die geval dat spesifieke produk- of diensvoorwaardes benewens hierdie algemene bepalings en voorwaardes van toepassing is, is die tweede en derde paragraaf mutatis mutandis van toepassing, en in geval van botsende algemene bepalings en voorwaardes, kan die verbruiker altyd die toepaslike bepaling aanwend wat vir hom die gunstigste is. is.
 5. As een of meer bepalings in hierdie algemene bepalings en voorwaardes te eniger tyd geheel of gedeeltelik ongeldig is of nietig word, sal die res van die ooreenkoms en hierdie bepalings en voorwaardes van krag bly en word die betrokke bepaling onverwyld vervang deur 'n bepaling wat soveel as moontlik van die oorspronklike.
 6. Situasies wat nie in hierdie bepalings en voorwaardes gereguleer word nie, moet 'in die gees' van hierdie bepalings en voorwaardes beoordeel word.
 7. Onsekerhede oor die interpretasie of inhoud van een of meer bepalings van ons bepalings en voorwaardes moet in die gees van hierdie bepalings en voorwaardes verduidelik word.

 

Artikel 4 - Die aanbod

 1. As 'n aanbod 'n beperkte tydsduur het of onderworpe is aan voorwaardes, word dit uitdruklik in die aanbod vermeld.
 2. Die aanbod is sonder verpligting. Die entrepreneur is geregtig om die aanbod te verander en aan te pas.
 3. Die aanbod bevat 'n volledige en akkurate beskrywing van die produkte en / of dienste wat aangebied word. Die beskrywing is voldoende gedetailleerd om die aanbod deur die verbruiker behoorlik te beoordeel. As die entrepreneur beelde gebruik, is dit 'n ware voorstelling van die produkte en / of dienste wat aangebied word. Uiteraard bind foute of foute in die aanbod nie die entrepreneur nie.
 4. Alle beelde, spesifikasies, data in die aanbod is 'n aanduiding en kan nie tot die vergoeding of beëindiging van die ooreenkoms lei nie.
 5. Beelde vir produkte is 'n ware voorstelling van die produkte wat aangebied word. Entrepreneur kan nie waarborg dat die vertoonde kleure presies ooreenstem met die regte kleure van die produkte nie.
 6. Elke aanbod bevat sodanige inligting dat dit vir die verbruiker duidelik is watter regte en verpligtinge daaraan verbonde is om die aanbod te aanvaar. Dit gaan oor in die
  besonder:
  • die prys insluitend belasting;
  • die moontlike koste van gestuur;
  • die wyse waarop die ooreenkoms gesluit word en watter optrede hiervoor benodig word;
  • of die herroepingsreg van toepassing is of nie;
  • die metode van betaling, aflewering en implementering van die ooreenkoms;
 • die tydperk vir die aanvaarding van die aanbod, of die tydperk waarin die ondernemer die prys waarborg;
 • die vlak van die koers vir afstandkommunikasie indien die koste verbonde aan die gebruik van die tegniek vir afstandkommunikasie bereken word op 'n ander basis as die gewone basiese tarief vir die gebruikte kommunikasiemiddele;
 • of die ooreenkoms na die sluiting daarvan geargiveer is, en indien wel, hoe die verbruiker dit kan raadpleeg;
 • die manier waarop die verbruiker, voordat hy die ooreenkoms sluit, die inligting wat hy in die konteks van die ooreenkoms verskaf het, kan nagaan en, indien verkies, dit kan herstel;
 • enige ander tale waarin, naas Nederlands, die ooreenkoms gesluit kan word;
 • die gedragskodes waaraan die handelaar onderworpe is en die manier waarop die verbruiker hierdie gedragskodes elektronies kan raadpleeg; en
 • die minimum duur van die afstandsooreenkoms in die geval van 'n uitgebreide transaksie.
 • Opsioneel: beskikbare groottes, kleure, tipe materiale.

 

Artikel 5 - Die ooreenkoms

 1. Die ooreenkoms is onderhewig aan die bepalings van paragraaf 4 wat gesluit is ten tyde van die aanvaarding van die aanbod deur die verbruiker en die ooreenstemmende voorwaardes.
 2. As die verbruiker die aanbod elektronies aanvaar het, sal die ondernemer onmiddellik die ontvangs van die aanbod elektronies bevestig. Solank die ondernemer nie die ontvangs van hierdie aanvaarding bevestig het nie, kan die verbruiker die ooreenkoms beëindig.
 3. As die ooreenkoms elektronies gesluit word, sal die ondernemer toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls tref om die elektroniese oordrag van data te verseker, en sal hy 'n veilige webomgewing verseker. As die verbruiker elektronies kan betaal, sal die ondernemer toepaslike veiligheidsmaatreëls tref.
 4. Die entrepreneur kan binne die wetgewing inlig of die verbruiker sy betalingsverpligtinge kan nakom, asook al die feite en faktore wat van belang is vir 'n gesonde sluiting van die afstandsooreenkoms. As die ondernemer op grond van hierdie ondersoek goeie redes het om nie die ooreenkoms aan te gaan nie, is hy geregtig om 'n bevel of versoek te weier of om spesiale voorwaardes aan die implementering te heg.
 5. Die entrepreneur sal die volgende inligting met die produk of diens skriftelik of op so 'n manier stuur dat dit deur die verbruiker op 'n toeganklike manier op 'n duursame medium geberg kan word:
 6. die besoekadres van die onderneming waar die verbruiker klagtes kan besoek;
 7. die voorwaardes en die manier waarop die verbruiker die herroepingsreg kan uitoefen, of 'n duidelike verklaring rakende die uitsluiting van die herroepingsreg;
 8. die inligting oor waarborge en bestaande diens na aankoop;
 9. die inligting wat in artikel 4 paragraaf 3 van hierdie bepalings en voorwaardes opgeneem is, tensy die handelaar reeds voor die uitvoering van die ooreenkoms hierdie inligting aan die verbruiker verskaf het;
 10. die vereistes vir die kansellasie van die ooreenkoms indien die ooreenkoms langer as een jaar duur of van onbepaalde tyd duur.
 11. In die geval van 'n uitgebreide transaksie is die bepaling in die vorige paragraaf slegs van toepassing op die eerste aflewering.
 12. Elke ooreenkoms word aangegaan onder die opskortende voorwaardes van voldoende beskikbaarheid van die betrokke produkte.

 

Artikel 6 - Herroepingsreg

Wanneer u produkte lewer:

 1. By die aankoop van produkte kan die verbruiker die ooreenkoms ontbind sonder enige rede gedurende 14 dae. Hierdie afkoelingsperiode begin op die dag na ontvangs van die produk deur die verbruiker of 'n verteenwoordiger wat vooraf deur die verbruiker aangewys is en aan die ondernemer aangekondig is.
 2. Gedurende die afkoelingsperiode sal die verbruiker die produk en die verpakking versigtig hanteer. Hy sal die produk slegs uitpak of gebruik in die mate wat nodig is om te bepaal of hy die produk wil hou. As hy sy onttrekkingsreg uitoefen, sal hy die produk met alle bykomstighede wat voorsien is, en - indien redelik moontlik - in die oorspronklike toestand en verpakking aan die ondernemer terugbesorg, in ooreenstemming met die redelike en duidelike instruksies wat deur die ondernemer gegee is.
 3. As die verbruiker van sy onttrekkingsreg gebruik wil maak, is hy verplig om dit binne 14 dae na ontvangs van die produk aan die ondernemer bekend te maak. Die verbruiker moet dit met behulp van die modelvorm bekend maak. Nadat die verbruiker bekend gemaak het dat hy van sy onttrekkingsreg gebruik wil maak, moet die kliënt die produk binne 14 dae terugbesorg. Die verbruiker moet bewys lewer dat die afgelewerde goedere betyds terugbesorg is, byvoorbeeld deur middel van 'n bewys van versending.
 4. As die klant na die verstryking van die in paragrawe 2 en 3 bedoelde periodes nie aangedui het dat hy van sy onttrekkingsreg gebruik wil maak nie, resp. die produk is nie aan die ondernemer terugbesorg nie, maar die aankoop is 'n feit.

Wanneer u dienste lewer:

 1. By die verskaffing van dienste het die verbruiker die opsie om die kontrak te ontbind sonder om ten minste 14 dae rede te gee, beginnende op die dag van die aangaan van die kontrak.
 2. Om van sy onttrekkingsreg gebruik te maak, sal die verbruiker konsentreer op die redelike en duidelike instruksies wat die ondernemer met die aanbod en / of op die laaste aflewering gegee het.

 

Artikel 7 - Koste in geval van onttrekking

 1. As die verbruiker van sy onttrekkingsreg gebruik maak, word die koste van die retoer gestuur hoogstens gedra.
 2. As die verbruiker 'n bedrag betaal het, sal die ondernemer hierdie bedrag so gou as moontlik terugbetaal, maar nie later nie as 14 dae na onttrekking. Dit is onderhewig aan die voorwaarde dat die produk reeds deur die webwinkelhandelaar terug ontvang is, of dat 'n afdoende bewys van volledige opgawe ingedien kan word. Terugbetaling geskied op dieselfde betaalmetode wat die verbruiker gebruik, tensy die verbruiker uitdruklik toestemming gee vir 'n ander betaalmetode.
 3. In die geval van skade aan die produk as gevolg van onbehoorlike hantering van die verbruiker self, is die verbruiker aanspreeklik vir enige waardevermindering van die produk.
 4. Die verbruiker kan nie aanspreeklik gehou word vir die vermindering in die waarde van die produk as die ondernemer nie al die wetlike vereiste inligting oor die onttrekkingsreg verskaf het nie, dit moet gedoen word voordat die koopooreenkoms gesluit word.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting van die herroepingsreg

 1. Die ondernemer kan die onttrekkingsreg van die verbruiker vir produkte soos in paragraaf 2 en 3 beskryf, uitsluit. Die uitsluiting van die herroepingsreg is slegs van toepassing indien die ondernemer dit duidelik in die aanbod vermeld het, of ten minste betyds vir die sluiting van die ooreenkoms.
 2. Uitsluiting van die herroepingsreg is slegs moontlik vir produkte:
 3. wat deur die ondernemer gestig is in ooreenstemming met die spesifikasies van die verbruiker;
 4. wat duidelik persoonlik van aard is;
 5. dit kan nie vanweë hul aard terugbesorg word nie;
 6. dit kan vinnig bederf of verouder;
 7. wie se prys afhang van fluktuasies in die finansiële mark waarop die entrepreneur geen invloed het nie;
 8. vir individuele koerante en tydskrifte;
 9. vir klank- en video-opnames en rekenaarsagteware waarvan die verbruiker die seël gebreek het.
 10. vir higiëniese produkte waarvan die verbruiker die seël gebreek het.
 11. Uitsluiting van die herroepingsreg is slegs moontlik vir dienste:
 12. rakende akkommodasie, vervoer, restaurantbesigheid of ontspanningsaktiwiteite wat op 'n spesifieke datum of gedurende 'n spesifieke periode uitgevoer moet word;
 13. wie se aflewering met die uitdruklike toestemming van die verbruiker begin het voordat die besinningstydperk verstryk het;
 14. met betrekking tot weddenskappe en loterye.

 

 

Artikel 9 - Die prys

 1. Gedurende die geldigheidsperiode wat in die aanbod vermeld word, word die pryse van die produkte en / of dienste wat aangebied word nie verhoog nie, behalwe vir prysveranderings as gevolg van veranderings in BTW-tariewe.
 2. In teenstelling met die vorige paragraaf, kan die entrepreneur produkte of dienste aanbied teen wisselende pryse wat onderhewig is aan skommelinge in die finansiële mark en waarop die entrepreneur geen invloed het nie. Hierdie skakel na skommelinge en die feit dat enige vermelde pryse teikenpryse is, word in die aanbod vermeld.
 3. Prysstygings binne 3 maande na die sluiting van die ooreenkoms word slegs toegelaat indien dit die gevolg is van statutêre regulasies of bepalings.
 4. Prysstygings vanaf 3 maande na die sluiting van die ooreenkoms word slegs toegelaat indien die ondernemer dit bepaal het en:
 5. dit is die resultaat van statutêre regulasies of bepalings; of
 6. die verbruiker het die mag om die ooreenkoms te kanselleer met ingang van die dag waarop die prysverhoging in werking tree.
 7. Die pryse wat in die reeks produkte of dienste vermeld word, is BTW ingesluit.
 8. Alle pryse is onderhewig aan druk- en tikfoute. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir die gevolge van druk- en tikfoute nie. In die geval van druk- en tikfoute is die ondernemer nie verplig om die produk teen die verkeerde prys te lewer nie.
 9. Pryse gebaseer op edelmetale verander voortdurend. Die huidige prys is vas as jy die bedrag betaal het.

 

Artikel 10 - Ooreenstemming en waarborg

 1. Die entrepreneur waarborg dat die produkte en / of dienste aan die ooreenkoms voldoen, die spesifikasies wat in die aanbod vermeld word, die redelike vereistes van betroubaarheid en / of bruikbaarheid en die wetlike bepalings en / of bestaande bepalings op die datum van die sluiting van die ooreenkoms. of regeringsregulasies. As daar ooreengekom word, waarborg die entrepreneur ook dat die produk geskik is vir anders as normaal gebruik.
 2. 'N Waarborg wat deur die entrepreneur, vervaardiger of invoerder verskaf word, beïnvloed nie die wetlike regte en eise wat die verbruiker kragtens die ooreenkoms teen die ondernemer kan voer nie.
 3. Enige defekte of produkte wat verkeerd gelewer is, moet binne 4 weke na aflewering skriftelik aan die ondernemer gerapporteer word. Die terugbesorging van die produkte moet in die oorspronklike verpakking en in 'n nuwe toestand wees.
 4. Die waarborgperiode van die entrepreneur stem ooreen met die fabriekswaarborgtydperk. Die entrepreneur is egter nooit verantwoordelik vir die uiteindelike geskiktheid van die produkte vir elke individuele toepassing deur die verbruiker nie, en ook nie vir enige advies rakende die gebruik of toepassing van die produkte nie.
 5. Die waarborg is nie van toepassing as:
 • Die verbruiker het die gelewerde produkte self herstel en / of aangepas of dit deur derde partye laat herstel en / of verander;
 • Die gelewerde produkte word aan abnormale omstandighede blootgestel, of andersins sorgeloos behandel of strydig met die instruksies van die ondernemer en / of op die verpakking behandel;
 • Die gebrekkigheid is geheel of gedeeltelik die resultaat van regulasies wat die regering het of sal stel ten opsigte van die aard of kwaliteit van die gebruikte materiaal.

 

Artikel 11 - Aflewering en uitvoering

 1. Die entrepreneur sal die grootste moontlike sorg dra by die ontvangs en implementering van bestellings vir produkte en die beoordeling van aansoeke om dienste te lewer.
 2. Die plek van aflewering is die adres wat die verbruiker aan die onderneming bekend gemaak het.
 3. Met inagneming van wat hierbo in paragraaf 4 van hierdie artikel vermeld word, sal die onderneming aanvaar bestellings met die nodige spoed uitvoer, maar op die laatste binne 30 dae, tensy die verbruiker tot 'n langer afleweringsperiode ingestem het. As die aflewering vertraag word, of as 'n bestelling nie of slegs gedeeltelik uitgevoer kan word nie, sal die verbruiker hiervan in kennis gestel word nie later nie as 30 dae nadat hy die bestelling geplaas het. In daardie geval het die verbruiker die reg om die ooreenkoms sonder koste te beëindig. Die verbruiker is nie geregtig op vergoeding nie.
 4. Alle afleweringstye is 'n aanduiding. Die verbruiker kan geen regte op enige spesifieke tydperke verkry nie. Die oorskryding van 'n termyn gee nie die reg tot vergoeding nie.
 5. In die geval van ontbinding in ooreenstemming met paragraaf 3 van hierdie artikel, sal die ondernemer die bedrag wat die verbruiker betaal het so gou as moontlik terugbetaal, maar nie later nie as 14 dae na ontbinding.
 6. As aflewering van 'n bestelde produk onmoontlik blyk te wees, sal die ondernemer poog om 'n vervangingsitem beskikbaar te stel. U sal op die laaste aflewering op 'n duidelike en verstaanbare wyse vermeld dat 'n vervangingsartikel gelewer word. By vervangingsitems kan die herroepingsreg nie uitgesluit word nie. Die koste van 'n moontlike terugstuur is ten koste van die entrepreneur.
 7. Die risiko van skade en / of verlies aan produkte berus by die ondernemer tot op die oomblik van aflewering aan die verbruiker of 'n vooraf aangewese verteenwoordiger en aan die ondernemer bekend gemaak word, tensy uitdruklik anders ooreengekom.

 

Artikel 12 - Duurstransaksies: duur, kansellasie en verlenging

kansellasie

 1. Die verbruiker kan te alle tye 'n ooreenkoms kanselleer wat vir 'n onbepaalde tyd aangegaan is en wat strek tot die gereelde lewering van produkte (elektrisiteit ingesluit) of dienste met inagneming van die ooreengekome beëindigingsreëls en 'n kansellasietydperk van hoogstens een maand.
 2. Die verbruiker kan te alle tye 'n kontrak beëindig wat vir 'n bepaalde tydperk gesluit is en wat strek tot die gereelde lewering van produkte (elektrisiteit ingesluit) of dienste met inagneming van die ooreengekome beëindigingsreëls en 'n kansellasietydperk van minstens hoogstens een maand.
 3. Die verbruiker kan die ooreenkomste in die vorige paragrawe genoem:
 • kanselleer te eniger tyd en nie beperk word tot kansellasie op 'n spesifieke tydstip of in 'n spesifieke periode nie;
 • kanselleer ten minste op dieselfde manier as wat hy deur hom aangegaan is;
 • kanselleer altyd met dieselfde kansellasietydperk as wat die ondernemer vir homself bepaal het.

verlenging

 1. 'N Ooreenkoms wat vir 'n bepaalde tydperk aangegaan is en wat strek tot die gereelde aflewering van produkte (elektrisiteit ingesluit) of dienste, mag nie stilswyend hernu of hernu word vir 'n bepaalde tydperk nie.
 2. Anders as die vorige paragraaf, kan 'n kontrak wat vir 'n bepaalde tydperk aangegaan is en wat strek tot die gereelde aflewering van daaglikse nuus en weekblaaie en tydskrifte, stilswyend hernu word vir 'n vaste tydperk van maksimum drie maande, indien die verbruiker teen hierdie uitgebreide ooreenkoms teëstaan. kan die einde van die verlenging met 'n kennisgewingstydperk van hoogstens een maand kanselleer.
 3. 'N Ooreenkoms wat vir 'n vasgestelde tydperk aangegaan is en wat strek tot die gereelde lewering van produkte of dienste, mag slegs stilweg vir 'n onbepaalde tyd hernu word indien die verbruiker te eniger tyd kan kanselleer met 'n kennisgewingstydperk van hoogstens een maand en 'n kennisgewingstydperk van hoogstens drie maande indien die ooreenkoms strek tot die gereelde, maar minder as een keer per maand, lewering van daaglikse, nuus en weekblaaie en tydskrifte.
 4. 'N Kontrak met 'n beperkte tydsduur vir die gereelde bekendstelling van dagblaaie, nuus en weekblaaie en tydskrifte (proef- of inleidende intekening) word nie stilswyend voortgesit nie en eindig outomaties na die proef- of inleidingsperiode.

duur

 1. As 'n ooreenkoms langer as een jaar duur, kan die verbruiker die ooreenkoms te eniger tyd na een jaar met 'n kansellasietydperk van hoogstens een maand kanselleer, tensy redelikheid en billikheid die kansellasie voor die einde van die ooreengekome duur belet.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Tensy anders ooreengekom, moet die bedrae wat die verbruiker verskuldig is, binne 7 werksdae na die aanvang van die besinningstydperk soos bedoel in artikel 6 paragraaf 1, betaal word. In die geval van 'n ooreenkoms om 'n diens te lewer, begin hierdie periode nadat die verbruiker die bevestiging van die ooreenkoms ontvang het.
 2. Die verbruiker is verplig om onakkuraathede onmiddellik aan te meld in betalingsdata wat aan die ondernemer verskaf of gespesifiseer is.
 3. Indien die verbruiker nie betaal nie, het die ondernemer die reg om, onderworpe aan wetlike beperkings, die koste van die verbruiker vooruit te hef.

 

Artikel 14 - Klagprosedure

 1. David-coin het 'n goedgepubliseerde klagteprosedure en hanteer die klagte in ooreenstemming met hierdie klagteprosedure.
 2. Klagtes oor die implementering van die ooreenkoms moet binne 'n redelike tyd nadat die verbruiker die gebreke ontdek het, volledig en duidelik aan David Coin beskryf word.
 3. Klagtes wat by David-coin ingedien word, sal binne 'n tydperk van 14 dae vanaf die datum van ontvangs beantwoord word. Indien 'n klag 'n voorsienbare langer verwerkingstyd benodig, sal David-coint binne 14 dae antwoord met 'n bevestiging van ontvangs en 'n aanduiding wanneer die verbruiker 'n meer gedetailleerde antwoord kan verwag.
 4. Die verbruiker moet David-coin in elk geval 4 weke tyd gee om die klagte in onderlinge oorleg te besleg. Na hierdie tydperk ontstaan ​​'n dispuut wat onderhewig is aan die geskilbeslegting.
 5. In die geval van klagtes, moet die verbruiker eers na die David-munt gaan. As u nie tevrede is met die oplossing wat ons u bied nie, of as dit nie deur onderlinge ooreenkoms opgelos kan word nie, kan u as verbruiker hom wend tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), sal dit gratis bemiddel word. U kan vooraf seker maak of David-coin tans 'n lidmaatskap het https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. As daar nog nie 'n oplossing gevind is nie, kan die verbruiker sy klagte laat hanteer deur die onafhanklike geskilkomitee wat deur Stichting WebwinkelKeur aangestel is, is die beslissing bindend en stem die ondernemer sowel as die verbruiker saam met hierdie bindende besluit. Die indiening van 'n geskil by hierdie geskilkomitee behels koste wat die verbruiker aan die betrokke komitee moet betaal. Dit is ook moontlik om klagtes via die Europese ODR-platform aan te meld (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 15 - Geskille

 1. Ooreenkomste tussen die ondernemer en die verbruiker waarop hierdie algemene bepalings en voorwaardes van toepassing is, word uitsluitlik deur die Nederlandse reg bepaal. Al woon die verbruiker in die buiteland.
 2. Die Weense verkoopkonvensie is nie van toepassing nie.

 

Artikel 16 - Bykomende of verskillende bepalings

Bykomende of afwykende bepalings van hierdie algemene voorwaardes mag die verbruiker nie benadeel nie en moet skriftelik of op so 'n manier aangeteken word dat dit op 'n toeganklike manier op 'n duursame medium geberg kan word.

Blogs oor munte en banknote

Die Goue Vyfer van 1912

Die goue vyfster van 1912 is een van die mees gesogte en fassinerende munte in die Nederlandse numismatiese wêreld. Met sy pragtige ontwerp, historiese agtergrond en rariteit, het hierdie munt 'n spesiale plek in die harte van versamelaars en entoesiaste van regoor die wêreld verdien. In hierdie blog delf ons dieper in die oorsprong, ontwerp en betekenis van die goue vyfster uit 1912.

Lees meer ...

Die waarde van koper

Koper, een van die oudste metale wat deur die mensdom gebruik word, het deur die eeue 'n belangrike rol in verskeie aspekte van ons lewens gespeel, van nywerheid en tegnologie tot kuns en versiering. In hierdie blog delf ons dieper in die fassinerende wêreld van koper en verken die geskiedenis, eienskappe, toepassings en artistieke waarde daarvan.

Lees meer ...

Hoeveel goud en silwer is daar wêreldwyd?

In hierdie kort blog bespreek ons ​​die vraag hoeveel goud en silwer kan nou wêreldwyd gevind word. Die meeste van die goud is in die vorm van goudstawe en goue nuggets, met 'n relatief klein gedeelte wat vir juweliersware gebruik word, munte en industriële toepassings. 

Lees meer ...

Kontak Ons

 • David Coin
 • Nederland
 • Youtube
 • Facebook

Betaal veilig met

nuusbrief

Teken in op die nuusbrief en bly op hoogte van nuwe versamelings en aanbiedinge.Deur voort te gaan, stem u in tot ons privaatheidsverklaring.